Infolinia +49 3221 2292585
 

Ogólne warunki handlowe

Ogólne zasady i warunki z informacjami dla klientów

Spis treści

 1. Zakres stosowania
 2. Zawarcie umowy
 3. Prawo do odwołania
 4. Ceny i warunki płatności
 5. Warunki dostawy i wysyłki
 6. Przyznawanie praw do korzystania z treści cyfrowych
 7. Przyznawanie praw do korzystania z kluczy licencyjnych
 8. Zachowanie tytułu
 9. Odpowiedzialność za wady (gwarancja)
 10. Realizacja voucherów promocyjnych
 11. Prawo właściwe
 12. Miejsce jurysdykcji
 13. Kodeks postępowania
 14. Alternatywne metody rozwiązywania sporów

1) Obszar zastosowania

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "OWH") Blitzhandel24 GmbH (zwanego dalej "Sprzedawcą") mają zastosowanie do wszystkich umów o dostawę towarów, które konsument lub przedsiębiorca (zwany dalej "Klientem") zawiera ze Sprzedawcą w odniesieniu do towarów wystawionych przez niego w jego sklepie internetowym. Niniejszym odrzuca się uwzględnienie własnych warunków klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2 W przypadku umów o dostarczenie treści cyfrowych niniejsze warunki obowiązują odpowiednio, chyba że wyraźnie ustalono inaczej.

1.3 W przypadku umów o dostarczenie kluczy licencyjnych, niniejsze OWiZ stosuje się odpowiednio, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia klucza licencyjnego do korzystania z opisanego przez siebie oprogramowania lub treści oraz do przyznania uzgodnionych umownie praw do korzystania z danego oprogramowania lub treści. Klient nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej do oprogramowania lub treści. Odpowiedni opis produktu w sklepie internetowym sprzedawcy jest decydujący dla jakości oprogramowania lub treści.

1.4 Konsumentem w rozumieniu niniejszych OWH jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności handlowej, ani do jej działalności zawodowej prowadzonej na własny rachunek. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWH jest osoba fizyczna lub prawna albo spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając transakcję prawną działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.

1.5 Treści cyfrowe w rozumieniu niniejszych OWiZ to wszelkie dane nie zawarte na fizycznym nośniku danych, które zostały wytworzone w formie cyfrowej i udostępnione przez Sprzedawcę w ramach przyznania określonych praw użytkowania dokładniej uregulowanych w niniejszych OWiZ.

2) Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążącej oferty ze strony Sprzedawcy, lecz służą do złożenia wiążącej oferty przez Klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę poprzez formularz zamówienia online zintegrowany w sklepie internetowym Sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranego towaru w wirtualnym koszyku i zakończeniu elektronicznego procesu zamawiania, klient składa prawnie wiążącą ofertę kontraktową na towar w koszyku poprzez kliknięcie przycisku zamykającego proces zamawiania. Ponadto Klient może złożyć Sprzedającemu ofertę również za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej, poczty lub formularza kontaktowego online.

2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę klienta w ciągu pięciu dni,

 • poprzez przesłanie klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faksem lub e-mailem), przy czym decydujące znaczenie ma otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez klienta, lub
 • poprzez dostarczenie zamówionego towaru klientowi, przy czym decydujące znaczenie ma odbiór towaru przez klienta, lub
 • żądając od klienta zapłaty po złożeniu zamówienia.

Jeżeli istnieje kilka z wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, gdy jedna z nich pojawia się pierwsza. Termin przyjęcia oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeżeli Sprzedający nie przyjmie oferty Klienta w powyższym terminie, będzie to traktowane jako odrzucenie oferty z takim skutkiem, że Klient nie będzie już związany swoim oświadczeniem woli.

2.4 W przypadku wyboru metody płatności oferowanej przez PayPal, płatność zostanie zrealizowana przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwanego dalej "PayPal"), zgodnie z warunkami korzystania z serwisu PayPal, dostępnymi pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli klient nie posiada konta PayPal - zgodnie z warunkami płatności bez konta PayPal, dostępnymi pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jeśli klient płaci za pomocą oferowanej przez PayPal metody płatności, którą można wybrać w procesie zamówienia online, sprzedawca deklaruje przyjęcie oferty klienta w momencie kliknięcia przez niego na przycisk kończący proces zamówienia.

2.5 W przypadku wyboru metody płatności "Amazon Payments", przetwarzanie płatności odbywa się za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (zwanego dalej "Amazon"), zgodnie z Umową Użytkownika Amazon Payments Europe, która jest dostępna na stronie https://payments.amazon.de/help/201751590. Jeśli klient wybierze metodę płatności "Amazon Payments" jako metodę płatności w ramach procesu zamówienia online, wystawi on również zlecenie płatnicze firmie Amazon, klikając przycisk zamykający proces zamówienia. W tym przypadku sprzedający niniejszym deklaruje przyjęcie oferty klienta w momencie inicjowania transakcji płatniczej przez klienta poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces zamówienia.

2.6 W przypadku składania oferty za pośrednictwem formularza zamówienia online Sprzedawcy, tekst umowy będzie przechowywany przez Sprzedawcę po zawarciu umowy i wysyłany do Klienta w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po wysłaniu przez Klienta zamówienia. Sprzedający nie będzie udostępniał tekstu umowy w zakresie wykraczającym poza ten zakres. Jeżeli przed wysłaniem zamówienia Klient założył konto użytkownika w sklepie internetowym Sprzedawcy, dane dotyczące zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej Sprzedawcy i będą dostępne dla niego bezpłatnie za pośrednictwem chronionego hasłem konta użytkownika poprzez wprowadzenie odpowiednich danych logowania.

2.7 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia online Sprzedawcy, Klient może zidentyfikować ewentualne błędy w danych wejściowych poprzez uważne przeczytanie informacji wyświetlanych na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym służącym do lepszego rozpoznawania błędów wejściowych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której następuje powiększenie wyświetlacza na ekranie. W ramach elektronicznego procesu zamawiania klient może korygować swoje wpisy za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, aż do momentu kliknięcia na przycisk kończący proces zamawiania.

2.8 Do zawarcia umowy dostępne są języki niemiecki i angielski.

2.9 Przetwarzanie zamówień i kontakt z nimi odbywa się zazwyczaj za pomocą poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że podany przez niego do realizacji zamówienia adres e-mail jest prawidłowy, tak aby e-maile wysyłane przez sprzedawcę mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, podczas korzystania z filtrów SPAM, klient musi zapewnić, że wszystkie e-maile wysyłane przez sprzedawcę lub przez osoby trzecie zlecone przez sprzedawcę do realizacji zamówienia mogą zostać dostarczone.

3) Prawo do odstąpienia od umowy

3.1 Konsumenci mają zasadniczo prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Bardziej szczegółowe informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy znajdują się w polityce odstąpienia od umowy prowadzonej przez sprzedawcę.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 O ile w opisie produktu Sprzedającego nie podano inaczej, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek VAT. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki, które mogą zostać poniesione, należy podać oddzielnie w odpowiednim opisie produktu.

4.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej, w indywidualnych przypadkach mogą zostać poniesione dodatkowe koszty, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które ponosi Klient. Obejmują one na przykład koszty transferu środków pieniężnych przez instytucje kredytowe (np. opłaty za transfer, opłaty za kurs walutowy) lub cła lub podatki przywozowe (np. cła). Takie koszty mogą być również poniesione w związku z przekazem pieniężnym, jeżeli dostawa nie odbywa się do kraju spoza Unii Europejskiej, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

4.3 Informacja o opcji płatności jest przekazywana klientowi w sklepie internetowym Sprzedawcy.

4.4 Jeżeli uzgodniono płatność zaliczki przelewem bankowym, płatność jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin płatności.

4.5 W przypadku wyboru formy płatności "NIEDORADNICTWO" płatność jest realizowana przez dostawcę usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy (zwanego dalej "NIEDORADNICTWO"). Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem "IMMEDIATELY", klient musi posiadać konto bankowe online, które zostało aktywowane do udziału w "IMMEDIATELY", musi się odpowiednio zidentyfikować podczas procesu płatności i potwierdzić zlecenie płatnicze "IMMEDIATELY". Transakcja płatnicza zostanie zrealizowana natychmiast po jej dokonaniu przez "IMMEDIATELY", a rachunek bankowy klienta zostanie obciążony. Dalsze informacje na temat metody płatności "IMMEDIATE" można znaleźć w Internecie pod adresem https://www.klarna.com/sofort/.

4.6 Jeśli wybrana zostanie metoda płatności oferowana za pośrednictwem usługi płatniczej "mollie", transakcja płatnicza będzie realizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Holandia (zwanego dalej "mollie"). Indywidualne metody płatności oferowane przez mollie są przekazywane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy. W celu realizacji płatności mollie może korzystać z innych usług płatniczych, do których mogą mieć zastosowanie specjalne warunki płatności, o czym klient zostanie w razie potrzeby osobno poinformowany. Więcej informacji na temat "mollie" można znaleźć w Internecie pod adresem https://www.mollie.com/de/.

4.7 W przypadku wybrania sposobu płatności faktury zakupu, cena zakupu jest należna po dostarczeniu i zafakturowaniu towaru. W tym przypadku cena zakupu jest płatna w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania faktury bez potrąceń, chyba że uzgodniono inaczej. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zaoferowania sposobu płatności Faktura Zakup tylko do określonej wielkości zamówienia i do odrzucenia tego sposobu płatności, jeśli określona wielkość zamówienia zostanie przekroczona. W tym przypadku sprzedający poinformuje klienta o odpowiednim ograniczeniu płatności w informacjach o płatności w sklepie internetowym. Ponadto sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej przy wyborze metody płatności "zakup na rachunek" oraz do odrzucenia tej metody płatności, jeżeli kontrola kredytowa będzie negatywna.

4.8 W przypadku wyboru metody płatności "Polecenie Zapłaty PayPal", PayPal pobierze kwotę faktury z rachunku bankowego klienta po wystawieniu upoważnienia do realizacji Polecenia Zapłaty SEPA, ale nie wcześniej niż po upływie terminu informacji wstępnej w imieniu sprzedającego. Wstępne powiadomienie to każda informacja (np. faktura, polityka, umowa) dla klienta informująca o obciążeniu rachunku przez SEPA Direct Debit. Jeżeli polecenie zapłaty nie jest honorowane z powodu braku wystarczających środków na koncie lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych, lub jeżeli klient sprzeciwi się obciążeniu, mimo że nie jest do tego uprawniony, klient ponosi opłaty wynikające z obciążenia zwrotnego przez odpowiedni bank, jeżeli jest za to odpowiedzialny.

4.9 W przypadku wyboru metody płatności oferowanej za pośrednictwem usługi płatniczej "Klarna", płatność zostanie zrealizowana przez Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden (dalej "Klarna"). Dalsze informacje i warunki Klarna znajdują się w informacjach o płatnościach Sprzedającego, które są dostępne pod następującym adresem internetowym

https://blitzhandel24.pl/warunki-wysylki-i-platnosci

5) Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Dostawa towarów odbywa się poprzez wysyłkę na adres dostawy wskazany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Decydujące znaczenie dla transakcji ma adres dostawy wskazany w trakcie realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

5.2 Jeżeli dostawa towarów nie powiedzie się z przyczyn leżących po stronie klienta, klient ponosi uzasadnione koszty poniesione w związku z tym przez Sprzedawcę. Nie dotyczy to kosztów przesyłki zwrotnej, jeżeli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku, gdy klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, do kosztów przesyłki zwrotnej zastosowanie ma postanowienie zawarte w dyspozycji odstąpienia od umowy złożonej przez sprzedawcę.

5.3 Samozbiór nie jest możliwy ze względów logistycznych.

5.4 Treści cyfrowe są udostępniane klientowi wyłącznie w formie elektronicznej w następujący sposób:

 • poprzez pobranie
 • pocztą elektroniczną

5.5 Klucze licencyjne są dostarczane klientowi w następujący sposób:

 • pocztą elektroniczną
 • pocztą

6) Przyznawanie praw do korzystania z treści cyfrowych

6.1 O ile opis w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowi inaczej, Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznego, nieograniczonego w czasie i miejscu, prawa do korzystania z udostępnionych treści w celach prywatnych i biznesowych.

6.2 Przekazywanie treści osobom trzecim lub tworzenie kopii dla osób trzecich poza zakresem obowiązywania niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest niedozwolone, chyba że Sprzedawca wyraził zgodę na przekazanie licencji umownej osobie trzeciej.

6.3 Przyznanie praw staje się skuteczne dopiero po całkowitym uiszczeniu przez klienta należnego umownie wynagrodzenia. Sprzedający może również tymczasowo zezwolić na korzystanie z treści umowy przed upływem tego czasu. Takie tymczasowe zezwolenie nie stanowi przeniesienia praw.

7) Udzielanie praw do korzystania z kluczy licencyjnych

7.1 Dostarczony klucz licencyjny uprawnia klienta do korzystania z oprogramowania lub treści zawartych w danym opisie produktu w opisanym tam zakresie.

7.2 Przyznanie praw staje się skuteczne dopiero po uiszczeniu przez klienta należnego wynagrodzenia w pełnej wysokości.

8) Zachowanie tytułu własności

Jeżeli sprzedający wpłaci zaliczkę, to zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru do momentu całkowitej zapłaty należnej ceny kupna.

9) Odpowiedzialność za wady (gwarancja)

9.1 Jeżeli zakupiona rzecz jest wadliwa, stosuje się postanowienia o ustawowej odpowiedzialności za wady.

9.2 W odróżnieniu od tego, w odniesieniu do towarów używanych obowiązują następujące zasady: Roszczenia gwarancyjne są wykluczone, jeżeli wada występuje dopiero po roku od dostawy towaru. Wady, które wystąpią w ciągu jednego roku od dostawy towaru, mogą być reklamowane w ustawowym terminie przedawnienia. Jednakże skrócenie okresu zobowiązania do jednego roku nie ma zastosowania

 • dla przedmiotów, które były używane w budynku zgodnie z ich normalnym użytkowaniem i spowodowały jego wadliwość,
 • za roszczenia o odszkodowanie i zwrot wydatków klienta, jak również
 • w przypadku, gdy sprzedający oszukańczo ukrył wadę.

9.3 Klient jest proszony o zgłoszenie dostawcy reklamacji na dostarczony towar z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi oraz o poinformowanie o tym Sprzedawcy. Jeżeli klient nie zastosuje się do tego, nie ma to wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

10) Realizacja bonów promocyjnych

10.1 Bony, które są wydawane nieodpłatnie przez Sprzedawcę w ramach kampanii reklamowych o określonym terminie ważności i których Klient nie może nabyć (zwane dalej "bonami promocyjnymi"), mogą być zrealizowane w sklepie internetowym Sprzedawcy wyłącznie w określonym terminie.

10.2 Poszczególne produkty mogą zostać wyłączone z promocji na vouchery, jeżeli odpowiednie ograniczenie wynika z treści bonu promocyjnego.

10.3 Realizacja bonów promocyjnych możliwa jest tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsze rozliczenie nie jest możliwe.

10.4 W jednym zamówieniu można zrealizować tylko jeden kupon promocyjny.

10.5 Wartość towaru musi być co najmniej równa kwocie bonu promocyjnego. Pozostała kwota kredytu nie zostanie zwrócona przez sprzedawcę.

10.6 Jeżeli wartość bonu promocyjnego nie jest wystarczająca do pokrycia zamówienia, można wybrać jedną z innych metod płatności oferowanych przez Sprzedającego, aby wyrównać różnicę.

10.7 Saldo kredytowe bonu promocyjnego nie jest wypłacane w gotówce ani nie jest oprocentowane.

10.8 Bon promocyjny nie podlega zwrotowi, jeżeli Klient zwróci towar opłacony w całości lub w części wraz z bonem promocyjnym w ramach przysługującego mu ustawowo prawa do odstąpienia od umowy.

10.9 Voucher promocyjny jest zbywalny. Sprzedający może dokonać płatności ze skutkiem uwalniającym na rzecz odpowiedniego właściciela, który zrealizuje bon promocyjny w sklepie internetowym sprzedającego. Nie dotyczy to sytuacji, w której sprzedawca posiada wiedzę lub rażąco niedbałą wiedzę o braku zezwolenia, niezdolności prawnej lub braku upoważnienia do reprezentowania danego właściciela.

11) Prawo właściwe

Do wszystkich stosunków prawnych pomiędzy stronami stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem prawa o międzynarodowym zakupie dóbr ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko wtedy, gdy nie zostanie cofnięta ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

12) Miejsce jurysdykcji

Jeśli klient działa jako kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba sprzedawcy. Jeżeli siedziba klienta znajduje się poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba sprzedawcy, jeżeli umowa lub roszczenia wynikające z umowy mogą być przypisane do działalności zawodowej lub handlowej klienta. W powyższych przypadkach Sprzedającemu przysługuje jednak w każdym przypadku prawo do odwołania się do sądu w miejscu siedziby Klienta.

13) Kodeks postępowania

14) Alternatywne metody rozwiązywania sporów

14.1 Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów w internecie pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów kupna online lub umów o świadczenie usług, w które zaangażowany jest konsument.

14.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed sądem arbitrażowym dla konsumentów.

Do przeglądania i drukowania plików PDF potrzebna jest przeglądarka plików PDF. Może to być Twoja przeglądarka (Firefox, Chrome, itp.) lub bezpłatny program Adobe Acrobat Reader.

Wystarczy kliknąć tutaj, aby pobrać program Adobe Acrobat Reader.

Ostatnio oglądany