Infolinia 0800 702813
 

Ogólne warunki handlowe

1) Zakres obowiązywania

1.1 Niniejsze Ogòlne Warunki Handlowe spółki Blitzhandel24 GmbH (zwanej dalej "Sprzedawcą”) stosuje się do wszystkich umów zawartych między konsumentem lub przedsiębiorcą (dalej "Klient”) a Sprzedającym obejmujących swoim zakresem towary wystawione przez Sprzedającego w jego sklepie internetowym. Niniejszym za nieważne uznaje się stosowanie odrębnych warunków Klienta, chyba, że strony postanowią inaczej.

1.2 Konsumentem, w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych, które w przeważającej części nie mogą zostać zaliczone ani do działalności handlowej, ani do działalności związanej z wykonywaniem wolnego zawodu. Przedsiębiorcą, w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, jest osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa zdolna do czynności prawnych, która przy dokonywaniu czynności prawnych działa w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością handlową lub wykonywanym wolnym zawodem.

1.3 Niniejsze OWH stosuje się odpowiednio do umów o dostawę fizycznych nośników danych, które służą wyłącznie jako nośniki treści cyfrowych, o ile nie postanowiono inaczej. Treści cyfrowe w rozumieniu niniejszych OWH to dane, które są tworzone i udostępniane w formie cyfrowej.

2) Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów przedstawione w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążącej oferty z jego strony, lecz służą złożeniu wiążącej oferty przez Klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem formularza zamówień on-line dostępnego w witrynie sklepu internetowego Sprzedawcy. Polega to na tym, iż Klient, po umieszczeniu w wirtualnym koszyku wybranych towarów, a także po ukończeniu elektronicznej procedury złożenia zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku finalizującego proces, składa wiążącą prawnie ofertę zawarcia umowy w odniesieniu do towarów i/lub usług w koszyku.

2.3 Poza uruchomieniem przycisku finalizującego proces zamawiania, poprzez kliknięcie dodatkowego pola wyboru Klient potwierdza, że jego zamówienie podlega opłacie.

2.4 Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towaru wraz z numerem zamówienia w rozsądnym czasie po jej zawarciu..

2.5 Sprzedający może przyjąć ofertę Klienta w terminie pięciu dni

- poprzez przekazanie Klientowi potwierdzenia zamówienia w formie pisemnej lub tekstowej (faksem lub pocztą elektroniczną); decyduje wówczas data otrzymania potwierdzenia zamówienia przez Klienta lub

- poprzez dostarczenie Klientowi zamówionego towaru; decyduje wówczas data dostarczenia towaru Klientowi lub

- poprzez wezwanie Klienta do zapłaty po złożeniu przez niego zamówienia.

Jeśli zajdą co najmniej dwa z powyższych zdarzeń, umowa zostanie zawarta w momencie, w którym jedno z tych zdarzeń zajdzie jako pierwsze. Nieprzyjęcie przez Sprzedawcę oferty Klienta w wyżej podanym terminie będzie jednoznaczne z odrzuceniem oferty. Tym samym Klient nie będzie dłużej związany swoim oświadczeniem woli.

2.6 W przypadku gdy Klient w ramach procesu składania zamówienia online wybierze jako metodę płatności "PayPal Express”, wyda on jednocześnie, poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku, zlecenie zapłaty swojemu dostawcy usług finansowych. Wówczas Sprzedawca, z pominięciem postanowień, przyjmuje ofertę Klienta już w momencie, w którym Klient za pomocą kliknięcia odpowiedniego przycisku rozpoczął proces płatności.

2.7 Okres na przyjęcie oferty rozpoczyna swój bieg w dniu następującym po wysłaniu oferty przez Klienta, a kończy się z upływem piątego dnia następującego po wysłaniu oferty.

2.8 Podczas składania oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedającego, treść umowy zostanie po jej zawarciu zapisana przez Sprzedającego, a następnie przesłana Klientowi po wysłaniu jego zamówienia w formie tekstowej (np. mailem, faksem lub listownie). Sprzedający nie udostępni tekstu umowy w inny sposób. Jeżeli przed wysyłką zamówienia Klient utworzył konto użytkownika w sklepie internetowym Sprzedającego, dane dotyczące zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej Sprzedającego, a Klient będzie miał do nich bezpłatny dostęp za pośrednictwem chronionego hasłem konta użytkownika, do którego zalogować się można przy użyciu właściwych danych dostępowych.

2.9 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedającego, Klient może sprawdzić poprawność wprowadzonych danych poprzez uważne przeczytanie informacji wyświetlających się na ekranie monitora. Skutecznym technicznym sposobem pozwalającym na lepsze wykrycie błędnych danych może być użycie funkcji powiększania widoku w przeglądarce, która pozwoli powiększyć treść prezentowaną na ekranie monitora. Wprowadzone dane Klient może korygować w ramach elektronicznego procesu zamówienia za pomocą standardowych funkcji klawiatury i myszki do momentu wciśnięcia przycisku finalizującego proces zamówienia.

2.10 Umowa może zostać zawarta wyłącznie w języku polskim.

3) Prawo do odstapienia od umowy

3.1 Konsumentom przysługuje zasadniczo prawo do odstąpienia.

3.2 Szczegółowe informacje związane z prawem do odstąpienia znajdują się w pouczeniu o prawie do odstąpienia udzielonym przez Sprzedającego.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 Podane przez Sprzedającego ceny są cenami całkowitymi, podanymi w PLN. Zawierają one ustawowy podatek VAT. Ewentualne dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są podane osobno w opisie danego produktu.

4.2 Klient ma do dyspozycji kilka sposobów płatności. Podane są one w sklepie internetowym Sprzedającego.

4.3 Jeżeli uzgodniono przedpłatę przelewem bankowym, płatność jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin płatności.

4.4 W przypadku wyboru metody płatności "PayPal” następuje realizacja płatności za pośrednictwem dostawcy usług finansowych "PayPal” (Europe) S.a.r.l.. et Cie S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg. Przy dokonywaniu płatności obowiązują warunki korzystania z serwisu PayPal zamieszczone pod adresem https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=pl_PL. Z warunków tych wynika między innymi wymóg, aby Klient otworzył konto PayPal, względnie dysponuje już takim kontem.

4.5 W przypadku wybrania opcji „SOFORT” zapłata zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (dalej „SOFORT”). Aby dokonać opłaty faktury za pośrednictwem opcji „SOFORT”, Klient musi posiadać internetowe konto bankowe zezwalające na korzystanie z opcji „SOFORT”, wylegitymować się odpowiednio podczas dokonywania płatności i potwierdzić dyspozycję płatności wobec „SOFORT”. Natychmiast po tym transakcja płatności zostanie zrealizowana przez „SOFORT”, a rachunek bankowy Klienta zostanie obciążony. Więcej informacji na temat opcji płatności „SOFORT” Klient może uzyskać na stronie internetowej https://www.klarna.com/sofort/.

4.6 W przypadku wybrania opcji odroczonego terminu płatności cenę kupna należy uiścić po otrzymaniu towaru i wystawieniu faktury. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, w takim przypadku cenę kupna należy zapłacić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania faktury, bez potrąceń. Sprzedający zastrzega sobie prawo do oferowania opcji odroczonego terminu płatności tylko do określonej wartości zamówienia oraz prawo do nieoferowania tej opcji w przypadku przekroczenia podanej wartości zamówienia. W takiej sytuacji Sprzedający poinformuje Klienta w informacjach dotyczących płatności zamieszczonych w sklepie internetowym o ograniczeniu metod płatności. W przypadku wyboru odroczonego terminu płatności Sprzedający ma również prawo dokonać kontroli wiarygodności kredytowej i w przypadku oceny negatywnej odmówić skorzystania z tej metody płatności.

4.7 W przypadku wybrania metody płatności przy pomocy usługi „PayPal” płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem PayPal. PayPal zastrzega sobie możliwość skorzystania wówczas z usług płatniczych operatorów zewnętrznych. Jeśli Sprzedający oferuje za pośrednictwem PayPal dostęp do takich metod płatności, które wymagają od niego spełnienia świadczenia wcześniejszego na rzecz Klienta przed otrzymaniem zapłaty (np. zakup z odroczonym terminem płatności albo zakup na raty), sceduje on swoje roszczenie o zapłatę w tym zakresie na rzecz PayPal albo na rzecz operatora płatności działającego w imieniu PayPal, który został dokładnie wskazany Klientowi. Przed przyjęciem oświadczenia Sprzedającego o cesji, PayPal albo operator płatności działający w imieniu PayPal przeprowadzi kontrolę wiarygodności kredytowej na podstawie przekazanych danych Klienta. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy Klientowi skorzystania z wybranej metody płatności w przypadku negatywnego wyniku kontroli. W przypadku udostępnienia Klientowi wybranej metody płatności jest on zobowiązany uiścić kwotę wskazaną na fakturze w wyznaczonym terminie płatności albo w wyznaczonych terminach rat. W takim wypadku musi on dokonać płatności wyłącznie na rzecz PayPal albo na rzecz operatora płatności działającego w imieniu PayPal – w przeciwnym wypadku płatność ta nie zwolni Klienta ze zobowiązania do zapłaty. Sprzedający, nawet w przypadku scedowania roszczenia o zapłatę, pozostaje podmiotem właściwym dla ogólnych zapytań Klienta np. dotyczących towaru, terminu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz ich przesłania lub uznań.

5) Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Dostawy towarów dokonuje się drogą wysyłki na adres dostawy wskazany przez Klienta, chyba, że strony postanowiły inaczej. Przy realizacji transakcji bierze się pod uwagę adres dostawy podany podczas składania zamówienia u Sprzedającego.

5.2 Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością Sprzedawcy.

5.3 Jeżeli dostawa nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient poniesie odpowiednie koszty Sprzedającego powstałe z tego tytułu. Nie dotyczy to kosztów wysyłki „tam”, jeśli Klient w skuteczny sposób skorzysta ze swojego prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku kosztów wysyłki zwrotnej obowiązuje regulacja zawarta w tym zakresie w pouczeniu o prawie do odstąpienia od umowy, pod warunkiem że Klient w skuteczny sposób skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy.

5.4 W przypadku gdy Klient występuje jako przedsiębiorca ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi na Klienta w chwili gdy Sprzedający wyda przedmiot spedytorowi, przewoźnikowi bądź innej osobie lub jednostce wyznaczonej do realizacji wysyłki. W przypadku gdy Klient występuje jako konsument ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi co do zasady dopiero w chwili przekazania towaru Klientowi lub osobie uprawnionej do odbioru towaru. W drodze odstępstwa od powyższego, w przypadku konsumentów ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi na Klienta już z chwilą wydania przez Sprzedającego przedmiotu spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub jednostce wyznaczonej do realizacji wysyłki, jeśli Klient zlecił wysyłkę spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie bądź jednostce wyznaczonej do realizacji wysyłki a Sprzedający nie wskazał wcześniej Klientowi tej osoby lub jednostki.

5.5 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieprawidłowego lub nienależytego zaopatrzenia własnego. Obowiązuje to tylko w przypadku, jeśli Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy i gdy zawarł on przy należytej staranności konkretną transakcję zabezpieczającą z dostawcą. Sprzedający podejmie wszelkie możliwe starania w celu pozyskania towaru. W przypadku braku dostępności lub jedynie częściowej dostępności towaru Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony i niezwłocznie dojdzie do zwrotu świadczenia wzajemnego.

5.6 Nie oferuje się możliwości odbioru osobistego.

6) Odpowiedzialność z tytułu wad (rękojmia)

6.1 W przypadku wady przedmiotu zakupu obowiązują przepisy ustawowe dotyczące odpowiedzialności za wady. W drodze odstępstwa od powyższego obowiązują następujące postanowienia:

6.2 Jeżeli Klient występuje jako przedsiębiorca,
Sprzedający ma prawo wybrać rodzaj świadczenia dodatkowego;
w przypadku nowych towarów termin przedawnienia za wady wynosi jeden rok od dnia dostawy towaru;
w przypadku używanych towarów co do zasady wyklucza się powołanie na prawa i roszczenia z tytułu wad;
przedawnienie nie rozpoczyna ponownie biegu, gdy w ramach odpowiedzialności za wady dojdzie do wykonania dostawy zastępczej.

6.3 Jeżeli Klient występuje jako konsument, to w przypadku używanych towarów obowiązuje ograniczenie poniższych punktów: wyklucza się możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wad, gdy wada wystąpiła dopiero po upływie roku od dnia dostarczenia towaru. Wad, które wystąpią w ciągu roku od dostarczenia towaru, można dochodzić w ustawowym okresie przedawnienia.

w przypadku rzeczy, które zgodnie z ich typowym przeznaczeniem zostały zastosowane w budowli i które spowodowały jej wadliwość,
w przypadku roszczeń odszkodowawczych i roszczeń o zwrot nakładów Klienta, a także
w przypadku podstępnego przemilczenia wady przez Sprzedającego.

7) Odpowiedzialność

7.1 Sprzedający ponosi wobec Klienta odpowiedzialność z tytułu wszystkich umownych, porównywalnych z umownymi lub ustawowych, jak również deliktowych roszczeń odszkodowawczych i roszczeń o zwrot nakładów w następujący sposób:

7.2 Sprzedający ponosi nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu każdej podstawy prawnej
w przypadku umyślnego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa działania,
w przypadku umyślnego lub nieumyślnego narażenia życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu,
ze względu na obietnicę gwarancyjną, o ile w tym zakresie nie uzgodniono inaczej,
ze względu na obowiązkową odpowiedzialność, wynikającą np. z ustawy o odpowiedzialności za produkt.

7.3 W przypadku gdy Sprzedający naruszy nieumyślnie istotny obowiązek umowny, odpowiedzialność ogranicza się do typowych dla umowy, możliwych do przewidzenia szkód, o ile powyższy punkt nie zakłada nieograniczonej odpowiedzialności. Istotne obowiązki umowne to obowiązki, które umowa nakłada na Sprzedającego zgodnie z jej treścią w celu zrealizowania celu umowy, których spełnienie umożliwia dopiero prawidłowe wykonanie umowy i co do których przestrzegania Klient może mieć standardowo zaufanie.

7.4 Odpowiedzialność Sprzedającego w pozostałym zakresie jest wykluczona.

7.5 Powyższe zasady odpowiedzialności obowiązują również w przypadku odpowiedzialności Sprzedającego za działania podmiotów wykonujących w jego imieniu zobowiązania i przedstawicieli ustawowych.

8) Realizacja kuponów promocyjnych

8.1 Kupony z określoną datą ważności, które są rozdawane nieodpłatnie przez Sprzedającego w ramach akcji reklamowych, a nabywane bez ich zakupu przez Klienta (dalej „kupony promocyjne”), można zrealizować wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedającego i tylko w podanym terminie.

8.2 Poszczególne produkty mogą być wyłączone z akcji kuponowej, jeśli z treści kuponu promocyjnego wynika odpowiednie ograniczenie.

8.3 Kupony promocyjne można zrealizować wyłącznie przed sfinalizowaniem zamówienia. Późniejsze ich rozliczenie nie jest możliwe.

8.4 Na każde zamówienie przypada tylko jeden kupon promocyjny.

8.5 Wartość towaru musi odpowiadać co najmniej kwocie kuponu promocyjnego. Jeżeli kupon nie zostanie zrealizowany w całości, pozostała na kuponie kwota nie zostanie zwrócona przez Sprzedającego.

8.6 W przypadku gdy wartość kuponu promocyjnego okaże się niewystarczająca do opłacenia zamówienia, do uregulowania kwoty różnicy można wybrać którąś z pozostałych metod płatności oferowanych przez Sprzedającego.

8.7 Kwota widniejąca na kuponie promocyjnym nie zostanie wypłacona w gotówce ani oprocentowana.

8.8 Kupon promocyjny nie podlega zwrotowi, jeśli Klient w ramach przysługującego mu ustawowego prawa do odstąpienia od umowy dokona zwrotu towaru, który w części lub całości opłacił przy użyciu kuponu promocyjnego.

8.9 Kupon promocyjny można przenieść na inną osobę. Sprzedający może ze skutkiem zwalniającym go ze zobowiązania spełnić świadczenie na rzecz danego posiadacza kuponu, który realizuje kupon promocyjny w sklepie internetowym Sprzedającego. Powyższe nie obowiązuje w przypadku posiadania przez Sprzedającego wiedzy bądź niewiedzy wynikającej z rażącego niedbalstwa o braku uprawnienia, niezdolności do czynności prawnych lub braku uprawnienia do reprezentowania danego posiadacza kuponu.

9) Prawo stosowane, właściwość miejscowa sądu

9.1 Jeżeli Klient występuje jako przedsiębiorca w rozumieniu punktu 1.2, wówczas dla wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się – z wykluczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów – prawo państwa, w którym Sprzedawca ma siedzibę swojego przedsiębiorstwa, a dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszej umowy wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby przedsiębiorstwa Sprzedawcy.

9.2 Jeżeli Klient występuje jako przedsiębiorca w rozumieniu punktu 1.2, wówczas dla wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się – z wykluczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie umów międzynarodowego zakupu towarów ruchomych – prawo państwa, w którym Sprzedawca ma siedzibę swojego przedsiębiorstwa, a dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszej umowy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca siedziby przedsiębiorstwa Sprzedającego.

10) Kodeks postępowania

Sprzedający przestrzega zasad inicjatywy eCommerce „Uczciwość w handlu”, które są dostępne na stronie https://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen.
Sprzedający przestrzega kryteriów jakościowych „EHI Geprüfter Online-Shop” instytutu EHI Retail Institute GmbH, które są dostępne do wglądu na stronie http://www.shopinfo.net/haendler/kriterien/index.html.
Sprzedający przestrzega kryteriów jakościowych Trusted Shops, które są dostępne do wglądu na stronie http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.

11) Alternatywne metody rozstrzygania sporów

11.1 Komisja UE udostępnia w internecie pod poniższym linkiem platformę służącą do rozstrzygania sporów z e-sklepami: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Platforma ta pełni funkcję adresu kontaktowego, służącego do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów kupna lub umów na świadczenie usług zawartych online, w których stroną jest konsument.

11.2 Sprzedawca nie jest ani zobowiązany, ani gotowy do uczestnictwa w postępowaniu pojednawczym przed jednostką rozstrzygania sporów konsumenckich.

Ostatnio oglądany