Ogólne warunki handlowe

Ogólne zasady i warunki z informacjami dla klientów

Spis treści

 1. Zakres stosowania
 2. Przedmiot umowy
 3. Zawarcie umowy
 4. Prawo do odstąpienia od umowy
 5. Ceny i warunki płatności
 6. Dostarczenie oprogramowania
 7. Dostarczanie kluczy licencyjnych
 8. Przyznawanie praw do korzystania z oprogramowania
 9. Przyznawanie praw do korzystania z kluczy licencyjnych
 10. Obowiązki klienta do współpracy
 11. Odpowiedzialność za wady
 12. Odpowiedzialność
 13. Prawo właściwe
 14. Miejsce jurysdykcji
 15. Alternatywne metody rozwiązywania sporów
 16. Kodeks postępowania

1) Zakres stosowania

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "Warunkami") MSOfficehandel UG (haftungsbeschränkt) (zwanego dalej "Sprzedającym") mają zastosowanie do wszystkich umów o dostawę oprogramowania w formie cyfrowej, które konsument lub przedsiębiorca (zwany dalej "Klientem") zawarł ze Sprzedającym w odniesieniu do produktów oprogramowania (zwanych dalej "Oprogramowaniem") przedstawionych przez Sprzedającego w jego sklepie internetowym. Niniejszym odrzuca się uwzględnienie własnych warunków klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2 Konsumentem w rozumieniu niniejszych OWH jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które nie mogą być w przeważającej mierze przypisane ani do jej działalności handlowej, ani do jej działalności zawodowej prowadzonej na własny rachunek.

1.3 Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWH jest osoba fizyczna lub prawna albo spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu transakcji prawnej działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub zawodowej.

1.4 W przypadku umów o dostarczenie kluczy licencyjnych, niniejsze OWiZ stosuje się odpowiednio, o ile nie uzgodniono inaczej.

2) Przedmiot umowy

2.1 W przypadku umów o dostarczenie oprogramowania, Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania klientowi oferowanego przez siebie oprogramowania w formie cyfrowej, przyznając mu określone prawa do użytkowania.

2.2 W przypadku umów o dostarczenie kluczy licencyjnych Sprzedający jest zobowiązany do przekazania klucza licencyjnego w formie cyfrowej w celu korzystania z opisanego przez siebie oprogramowania oraz do przyznania uzgodnionych w umowie praw do korzystania z danego oprogramowania.

2.3 Klient nie nabywa praw własności intelektualnej do oprogramowania. Kod źródłowy oprogramowania nie jest częścią dostarczonego oprogramowania.

2.4 O jakości oprogramowania udostępnionego przez Sprzedawcę decyduje odpowiedni opis produktu w sklepie internetowym Sprzedawcy. Sprzedający nie jest winien żadnej dalszej jakości oprogramowania.

2.5 Instalacja nie jest częścią umowy. W tym zakresie sprzedawca odsyła do instrukcji montażu. Dotyczy to w szczególności środowiska sprzętowego i programowego, w którym oprogramowanie jest używane.

2.6 O ile w opisie produktu Sprzedawcy nie wskazano inaczej, Klient nie otrzymuje od Sprzedawcy żadnych dodatkowych usług wsparcia technicznego, takich jak aktualizacje zakupionej wersji oprogramowania (Aktualizacje) lub indywidualne wsparcie techniczne aplikacji.

3) Zawarcie umowy

3.1 Opisane w sklepie internetowym Sprzedającego oprogramowanie nie stanowi wiążącej oferty ze strony Sprzedającego, lecz służy do złożenia wiążącej oferty przez Klienta.

3.2 Klient może złożyć ofertę poprzez formularz zamówienia online zintegrowany w sklepie internetowym Sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranego oprogramowania w wirtualnym koszyku i przejściu przez elektroniczny proces składania zamówień, klient składa prawnie wiążącą ofertę kontraktową na oprogramowanie w koszyku poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówień.

3.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę klienta w ciągu pięciu dni,

 • poprzez przesłanie klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faksem lub e-mailem), przy czym decydujące znaczenie ma otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez klienta, lub
 • poprzez przekazanie klientowi zamówionego oprogramowania, przy czym dostęp do niego jest decydujący w tym względzie, lub
 • żądając od klienta zapłaty po złożeniu zamówienia.

Jeżeli istnieje kilka z wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, gdy jedna z nich pojawia się pierwsza. Termin przyjęcia oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się piątego dnia po jej wysłaniu. Jeżeli Sprzedający nie przyjmie oferty Klienta w powyższym terminie, będzie to traktowane jako odrzucenie oferty z takim skutkiem, że Klient nie będzie już związany swoim oświadczeniem woli.

3.4 W przypadku wyboru metody płatności "PayPal Express", płatność będzie realizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwanego dalej "PayPal"), zgodnie z warunkami korzystania z serwisu PayPal, dostępnymi na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli Klient nie posiada konta PayPal - zgodnie z warunkami płatności bez konta PayPal, dostępnymi na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jeśli klient wybierze "PayPal Express" jako metodę płatności podczas procesu składania zamówienia online, składa również zamówienie płatnicze w systemie PayPal, klikając przycisk, który kończy proces składania zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca deklaruje, w odstępstwie od punktu 2.3, przyjęcie oferty Klienta w momencie rozpoczęcia przez niego procesu płatności poprzez kliknięcie przycisku zamykającego proces zamówienia.

3.5 W przypadku składania oferty za pośrednictwem formularza zamówienia online Sprzedawcy, tekst umowy będzie przechowywany przez Sprzedawcę po zawarciu umowy i wysyłany do Klienta w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po wysłaniu przez Klienta zamówienia. Sprzedający nie będzie udostępniał tekstu umowy w zakresie wykraczającym poza ten zakres. Jeżeli przed wysłaniem zamówienia Klient założył konto użytkownika w sklepie internetowym Sprzedawcy, dane dotyczące zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej Sprzedawcy i będą dostępne dla niego bezpłatnie za pośrednictwem chronionego hasłem konta użytkownika poprzez wprowadzenie odpowiednich danych do logowania.

3.6 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia online Sprzedawcy, Klient może zidentyfikować ewentualne błędy w danych wejściowych poprzez uważne przeczytanie informacji wyświetlanych na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym służącym do lepszego rozpoznawania błędów wejściowych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której następuje powiększenie wyświetlacza na ekranie. W ramach elektronicznego procesu zamawiania klient może korygować swoje wpisy za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, aż do momentu kliknięcia na przycisk kończący proces zamawiania.

3.7 Do zawarcia umowy dostępny jest tylko język polski.

3.8 Przetwarzanie zamówień i kontakt z nimi odbywa się zazwyczaj za pomocą poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że podany przez niego do realizacji zamówienia adres e-mail jest prawidłowy, tak aby e-maile wysyłane przez sprzedawcę mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, w przypadku stosowania filtrów SPAM, klient musi zapewnić możliwość dostarczenia wszystkich wiadomości e-mail wysyłanych przez sprzedawcę.

4) Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumenci mają zasadniczo prawo do odstąpienia od umowy. Bardziej szczegółowe informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w instrukcji odstąpienia od umowy opracowanej przez sprzedawcę.

5) Ceny i warunki płatności

5.1 O ile w opisie produktu Sprzedającego nie podano inaczej, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek VAT.

5.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej, w indywidualnych przypadkach mogą pojawić się dodatkowe koszty, za które dostawca nie jest odpowiedzialny i które ponosi klient. Obejmują one na przykład koszty transferu środków pieniężnych przez instytucje kredytowe (np. opłaty za transfer, opłaty za kurs walutowy) lub cła lub podatki przywozowe (np. cła). Takie koszty mogą być również poniesione w związku z przekazem pieniężnym, jeżeli dostawa nie odbywa się do kraju spoza Unii Europejskiej, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

5.3 Klient zostanie poinformowany o możliwości płatności w sklepie internetowym Sprzedawcy.

5.4 Jeżeli uzgodniono płatność z góry przelewem bankowym, płatność jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin płatności.

5.5 W przypadku wyboru metody płatności "PayPal", przetwarzanie płatności odbywa się za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, zgodnie z warunkami użytkowania systemu PayPal, które można znaleźć na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.

5.6 W przypadku wybrania sposobu płatności faktury zakupu, cena zakupu jest należna po dostarczeniu i zafakturowaniu towaru. W tym przypadku cena zakupu jest płatna w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania faktury bez potrąceń, chyba że uzgodniono inaczej. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zaoferowania sposobu płatności Faktura Zakup tylko do określonej wielkości zamówienia i do odrzucenia tego sposobu płatności, jeśli określona wielkość zamówienia zostanie przekroczona. W tym przypadku sprzedający poinformuje klienta o odpowiednim ograniczeniu płatności w informacjach o płatności w sklepie internetowym. Ponadto sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej przy wyborze metody płatności "zakup na rachunek" oraz do odrzucenia tej metody płatności, jeżeli kontrola kredytowa będzie negatywna.

6) Dostawa oprogramowania

6.1 Sprzedawca dokonuje dostawy poprzez dostarczenie Klientowi cyfrowej kopii oprogramowania do pobrania przez Internet. W tym celu sprzedawca udostępnia klientowi link za pośrednictwem poczty elektronicznej, za pomocą którego może on zainicjować pobranie kopii cyfrowej i zapisać ją w wybranym przez siebie miejscu przechowywania.

6.2 Moment udostępnienia oprogramowania w Internecie i poinformowania o tym klienta jest decydujący dla dotrzymania terminów dostawy.

7) Dostarczanie kluczy licencyjnych

Klucze licencyjne są dostarczane klientowi w następujący sposób:

 • poprzez pobranie
 • pocztą elektroniczną

8) Udzielanie praw do używania oprogramowania

W odniesieniu do treści i zakresu danej licencji na oprogramowanie obowiązują warunki licencji danego producenta oprogramowania, do których sprzedawca wyraźnie odwołuje się w opisie produktu.

9) Udzielanie praw do korzystania z kluczy licencyjnych

Dostarczony klucz licencyjny uprawnia klienta do korzystania z oprogramowania w sposób opisany w opisie produktu. Treść i zakres odpowiedniej licencji na oprogramowanie podlega warunkom licencji danego producenta oprogramowania, do którego sprzedawca wyraźnie odwołuje się w opisie produktu.

10) Obowiązki klienta do współpracy

10.1 Klient jest zobowiązany do poinformowania siebie o istotnych cechach funkcjonalnych oprogramowania i ponosi ryzyko, czy oprogramowanie spełnia jego życzenia i potrzeby. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za stworzenie funkcjonalnego środowiska sprzętowego i programowego dla oprogramowania, które jest wystarczająco zwymiarowane, nawet przy uwzględnieniu dodatkowego obciążenia spowodowanego przez oprogramowanie.

10.2 Klient zobowiązany jest do przestrzegania wskazówek Sprzedawcy dotyczących instalacji i obsługi oprogramowania.

10.3 Sprzedawca zaleca Klientowi podjęcie odpowiednich środków ostrożności w przypadku, gdy oprogramowanie nie działa prawidłowo w całości lub w części (np. poprzez codzienne wykonywanie kopii zapasowych danych, diagnozę usterek, regularne sprawdzanie wyników przetwarzania danych) oraz wykonanie odpowiedniej kopii zapasowej swoich danych przed instalacją oprogramowania.

11) Odpowiedzialność za wady

Jeżeli oprogramowanie jest wadliwe, zastosowanie mają przepisy o ustawowej odpowiedzialności za wady. Odstępstwo od tego ma zastosowanie:

11.1 Jeżeli klient działa jako przedsiębiorca

 • sprzedający ma możliwość wyboru rodzaju świadczenia uzupełniającego;
 • okres przedawnienia dla wad nowego oprogramowania wynosi jeden rok od daty dostawy oprogramowania;
 • w przypadku używanego oprogramowania, prawa i roszczenia z tytułu wad są zasadniczo wykluczone;
 • termin przedawnienia nie może zostać wznowiony, jeżeli dostawa zastępcza jest realizowana w ramach odpowiedzialności za wady.

11.2 Jeżeli klient działa jako konsument, to w odniesieniu do używanego oprogramowania z ograniczeniem zawartym w następującej klauzuli: roszczenia z tytułu wad są wykluczone, jeżeli wada występuje dopiero po roku od dostawy oprogramowania. Wady, które wystąpią w ciągu jednego roku od dostarczenia oprogramowania, mogą być reklamowane w ustawowym terminie przedawnienia.

11.3 Ograniczenia odpowiedzialności i skrócenie terminów uregulowane w powyższych punktach nie mają zastosowania

 • za roszczenia o odszkodowanie i zwrot wydatków klienta, oraz
 • w przypadku, gdy sprzedający oszukańczo ukrył wadę.

11.4 Ponadto, w przypadku przedsiębiorców, ustawowe terminy przedawnienia prawa regresu zgodnie z § 445b BGB pozostają nienaruszone.

11.5 Jeśli klient działa jako handlowiec w rozumieniu § 1 HGB (niemiecki kodeks handlowy), podlega on handlowemu obowiązkowi badania i zgłaszania wad zgodnie z § 377 HGB. Jeżeli klient nie dopełni obowiązku zgłoszenia uregulowanego w tym dokumencie, oprogramowanie uważa się za zatwierdzone.

12) Odpowiedzialność

Sprzedający ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wszelkie roszczenia umowne, quasi umowne i ustawowe, w tym roszczenia deliktowe o odszkodowanie i zwrot wydatków, jak następuje:

12.1 Sprzedawca odpowiada bez ograniczeń z jakiegokolwiek powodu prawnego

 • w przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania,
 • w przypadku umyślnego lub wynikającego z zaniedbania urazu życia, ciała lub zdrowia,
 • na podstawie przyrzeczenia gwarancji, chyba że uzgodniono inaczej,
 • w związku z obowiązkową odpowiedzialnością, np. na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt.

12.2 W przypadku nieumyślnego naruszenia przez Sprzedawcę istotnego zobowiązania umownego, odpowiedzialność jest ograniczona do przewidywalnej szkody typowej dla umowy, chyba że zgodnie z powyższym punktem przyznano nieograniczoną odpowiedzialność. Istotne zobowiązania umowne to zobowiązania, które umowa nakłada na sprzedawcę zgodnie z jej treścią w celu osiągnięcia celu umowy, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których dotrzymaniu klient może regularnie polegać.

12.3 Dalsza odpowiedzialność Sprzedawcy jest wykluczona.

12.4 Powyższe postanowienia dotyczące odpowiedzialności obowiązują również w odniesieniu do odpowiedzialności Sprzedawcy za jego zastępców i przedstawicieli prawnych.

13) Prawo właściwe

Wszystkie stosunki prawne między stronami podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko wtedy, gdy nie zostanie cofnięta ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

14) Miejsce jurysdykcji

Jeśli klient działa jako kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba sprzedawcy. Jeżeli siedziba klienta znajduje się poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba sprzedawcy, jeżeli umowa lub roszczenia wynikające z umowy mogą być przypisane do działalności zawodowej lub handlowej klienta. W powyższych przypadkach Sprzedającemu przysługuje jednak w każdym przypadku prawo do odwołania się do sądu w miejscu siedziby Klienta.

15) Alternatywne metody rozwiązywania sporów

15.1 Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów w internecie pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów zakupu lub umów o świadczenie usług online, w których uczestniczy konsument.

15.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed sądem arbitrażowym dla konsumentów.

16) Kodeks postępowania

Sprzedający poddał się następującemu kodeksowi postępowania:

Do przeglądania i drukowania plików PDF potrzebna jest przeglądarka plików PDF. Może to być Twoja przeglądarka (Firefox, Chrome, itp.) lub bezpłatny program Adobe Acrobat Reader.

Wystarczy kliknąć tutaj, aby pobrać program Adobe Acrobat Reader.

Ostatnio oglądany