Infolinia +49 3221 2292585
 

Polityka Anulowania Rezerwacji

Polityka anulowania rezerwacji i formularz anulowania rezerwacji

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższym przepisem, zgodnie z którym konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności handlowej, ani do jej samodzielnej działalności zawodowej:

A. Polityka anulowania rezerwacji

Prawo do odwołania

Masz prawo do odstąpienia od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn.

W przypadku umów o dostawę towarów termin na odstąpienie od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, przejęliście lub weszliście w posiadanie ostatniego towaru.

W przypadku umów o dostarczenie danych niezawartych na fizycznym nośniku danych, które są wytwarzane i udostępniane w formie cyfrowej (treści cyfrowe), okres odstąpienia wynosi czternaście dni od daty zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Blitzhandel24 GmbH, Daimlerring 1, 31135 Hildesheim, Niemcy, Tel.: +49 3221 2292585, E-Mail: [email protected]) poprzez wyraźne oświadczenie (np. list lub e-mail przesłany pocztą) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odwołania, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy przesłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

Konsekwencje cofnięcia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez nas powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy, zwrócić wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas). W celu dokonania tego zwrotu użyjemy tych samych środków płatniczych, których użyłeś do przeprowadzenia pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tego zwrotu.

W przypadku umów o dostawę towarów, możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania przez nas towarów z powrotem lub do czasu przedstawienia przez Państwa dowodu zwrotu towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Muszą Państwo zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten uznaje się za dotrzymany, jeżeli wysyłają Państwo towary przed upływem terminu czternastu dni.

Osoba ta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Odpowiadają Państwo za utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy utrata ta wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jego właściwości, właściwości i funkcjonowania.

Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów o dostarczenie nagrań audio lub wideo albo oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli pieczęć została zdjęta po dostawie.

Prawo do odwołania wygasa przedwcześnie w przypadku umów o dostarczenie treści cyfrowych, jeśli rozpoczęliśmy wykonywanie umowy po tym, jak wyraźnie wyrazili Państwo zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy przed upływem okresu odwołania, a Państwo potwierdzili nam, że są świadomi, iż utracą Państwo prawo do odwołania, wyrażając zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy.

Ogólne informacje na temat zwrotu towarów

1) Prosimy o unikanie uszkodzeń i zanieczyszczeń towaru. Prosimy o zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu z wszystkimi akcesoriami i wszystkimi elementami opakowania. W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego opakowania ochronnego. Jeśli nie posiadasz już oryginalnego opakowania, użyj odpowiedniego opakowania, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami transportowymi.
2) Proszę nie zwracać nam towaru do odbioru frachtu.
3) Należy pamiętać, że powyższe numery 1-2 nie są warunkiem koniecznym do skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.

B. Formularz odstąpienia od umowy

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go z powrotem.

Do

Blitzhandel24 GmbH
Daimlerring 1
31135 Hildesheim
Niemcy
E-mail: [email protected]

Ja/my (*) niniejszym odwołuję zawartą przeze mnie/nas (*) umowę na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Zamówione dnia (*) ____________ / otrzymane dnia (*) ____________________________


Nazwa konsumenta(-ów)


Adres konsumenta(-ów)

Podpis
konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze)


Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Ostatnio oglądany